zasady_przyjecia
oddzialy_szkolne
metody_pracy
zajcia_spec
kadra
cien
Oddziały Szkolne

 

1. ODDZIAŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE


 

Do oddziałów edukacyjno-terapeutycznych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujące obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej ( I i II etap edukacyjny ) oraz gimnazjum ( III etap edukacyjny ).

Program edukacyjny zgodny jest z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach” ( Rozporządzenie MEN z dn. 13.01.2005r. ) i dostosowany jest do poziomu rozwoju psychofizycznego wychowanków.

 

 

2. ODDZIAŁY (GRUPY) REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE


Do grup rewalidacyjno-wychowawczych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Dla każdego wychowanka opracowany jest indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. nr 14, poz. 76 ).