zasady_przyjecia
oddzialy_szkolne
metody_pracy
zajcia_spec
kadra
cien
Zasady Przyjęcia Dziecka Do OREW

Do OREW dzieci przyjmowane są na podstawie:


- orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych


- orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami


- zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka


- skierowanie od lekarza rehabilitacji dziecięcej wymagane w przypadku korzystania z rehabilitacji


Dzieci do placówki przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku rodziców.